Satelity a antény pro ČB  Montáže TV antén a satelitů  Provádíme montáže a instalace satelitů a televizních antén 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován na základě zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka a internetového obchodu www.satelity-budejovice.cz v případě, že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Prodávající odpovídá zákazníkovi za shodu zboží s kupní smlouvou. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Záruční podmínky

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.satelity-budejovice.cz a na němž se projevila závada a vztahuje se na něj záruční lhůta. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu na straně poskytovatele signálu či provozovatele vysílání spočívající například ve změně programové skladby, struktuře a počtu přijímaných stanic, ukončení či přerušení vysílání, změna v příjmu signálu, změně kódovacích přístupů nebo vysílacích frekvencí. Prodávající nezaručuje, že provozovatel vysílání nezruší, nezmění, neukončí vysílání, tento postup není na trhu neobvyklý a není důvodem reklamace.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

U zboží prodávaného v Bazaru se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci.....) je záruční doba zkrácena na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku prodeje.

Způsob uplatnění reklamace

Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží na náklady zákazníka v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím do sídla prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení zboží originálem vyplněného záručního listu a se zcela vyplněným reklamačním listem, který si zákazník stáhne zde a odešlete na adresu reklamace@satelity-budejovice.cz. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem, špínou, atd.

Vyřízení reklamace

Zákazník má právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud u zboží nelze vadu odstranit, pak je prodávající oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za nové zboží se stejnými, nebo lepšími parametry. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.

V případě výskytu 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy a budou mu vraceny peníze.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího emailem.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace (například poštovné).

Odmítnutí reklamace

Reklamace zboží nebude uznána:

- vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
- došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek umístěných na zboží
- odstraněním štítků se sériovými čísly
- vada vznikla neodbornou instalací, zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do zboží či užitím zboží v rozporu s dodaným návodem k použití (včetně užití jiného než doporučeného dekodéru či dekódovacího CI modulu)
- zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly
- zboží bylo nadměrně zatěžováno
- zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- reklamace byla provedena v rozporu se způsobem uplatnění reklamace

Neoprávněná reklamace

Pokud byla reklamace neoprávněná servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

Zákoná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zboží.

Pro rychlejší vyřízení reklamce vyplňte Reklamační formulář.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.října 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.