Satelity a antény pro ČB  Montáže TV antén a satelitů  Provádíme montáže a instalace satelitů a televizních antén 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

a) Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku požadovaného zboží či služeb nabízené prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně před uzavřením smlouvy seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (internetový obchod www.satelity-budejovice.cz a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě (stálý zákazník), je kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení elektronické objednávky zákazníka prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při registraci zákazníka v internetovém obchodě (objednávka).

Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (zboží). Specifikace objednaného zboží (váha, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje) jsou uvedeny na www.satelity-budejovice.cz. Tyto údaje jsou nezávazné a mohou být doplněny či upřesněny prodavajícím.

b) Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží:

- nové v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních i pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé
- odběratel bude vždy upozorněn zda-li se jedná o zboží ve výprodeji se slevou, krátkodobě používané zboží, zboží s poškozeným obalem, rozbalené, nekompletní, zboží použité pro prezentaci

Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje e-mailové potvrzení objednávky (autorizace) objednávky prodávajícím, nebo jím pověřenou osobou. Autorizace proběhne nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky, nebo nejbližší pracovní den. Od tohoto okamžiku je objednávka považována oboustranně za závaznou. Zjistí-li prodávající nebo pověřená osoba po autorizaci při kontrole údajů o zákazníkovi či obsahu objednávky nesrovnalosti může bez zbytečného odkladu po autorizaci, nejpozději do 24 hodin nebo nejbližší pracovní den telefonicky či elektronickou poštou potvrdit či zrušit autorizaci (potvrzení či zrušení autorizace). Zrušením autorizace se považuje objednávka za neplatnou.

b) Změny objednávky ze strany kupujícího před její autorizací jsou možné. Změny objednávky ze strany kupujícího po autorizaci objednávky jsou jen možné se souhlasem prodávajícího. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3% z hodnoty autorizované objednávky.

c) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit autorizaci objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, čí vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat a zaplatit zboží. O tomto zrušení zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.

Cena a placení

Internetový obchod www.satelity-budejovice.cz není plátcem DPH.

Ceny uvedené na webových stránkách jsou nabídkové ceny, které mohou být prodávajícím měněny s účinností ke dni provedení změny. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě změny ceny zboží od objednávky do autorizace, prodávající informuje kupujícího o změně ceny a zruší autorizaci v případě, že kupující nesouhlasí se změnou ceny.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne autorizace. V případě, že zboží je na skladě prodávajícího, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat, předat dopravci nebo připravit k osobnímu odběru do 5 pracovních dnů, tímto okamžikem se považuje zboží za dodané (dodání zboží). Lhůta pro dodání zboží bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že zboží není na skladě prodávajícího nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

b) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní dodat zboží, kupující má právo částečně nebo zcela od kupní smlouvy ustoupit bez jakýchkoliv dalších omezení nebo sankcí, prodávající je povinen vrátit bez zbytečného odkladu kupujícím uhrazenou kupní cenu na účet kupujícího.

c) Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží prodávajícím.

d) V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby nebo pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby nebo pošty.

e) Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží.

f) Prodávající nebo přepravní služba nejsou povinni kupujícímu zboží předvést nebo instalovat.

Dopravní podmínky, poštovné

Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny zboží na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti prodávajícímu při osobním odběru, nebo přepravní společnosti (Česká pošta, DPD, DHL, PPL, TOPTRANS, atd.). V případě nedodržení splatnosti kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené kupní ceny ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplatil-li zákazník kupní cenu zboží před zrušením aktualizace, je prodávající povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu od okamžiku připsání na účet prodávajícího na účet zákazníka.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Přehled možných způsobů a doručení zásilek jsou dle váhové kategorie uvedeny při objednávce:

Doručení - Česká pošta

Zásilka je odeslána jako Obchodní balík prostřednictvím České pošty. Doručení zboži do 24 hodin od expedice zboží. V případě nezastižení adresáta, bude zásilka uložena na pobočce České pošty dle odpovídajícího PSČ.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou v ČR 30.00 Kč

Dobírka je klasický a stále ještě nejrozšířenější způsob dodání zboží. Za Vaši objednávku zaplatíte hotově až při převzetí objednaného zboží.

Převodem z účtu 0.00 Kč

Po provedení objednávky vyčkejte na potvrzení a výzvu k provedení platby. Po dokončení nákupu se zobrazí zálohová faktura se všemi náležitostmi pro bankovní převod. Platbu provádějte až po telefonickém potvrzení objednávky !! Zboží bude odesláno po připsání úhrady na náš bankovní účet.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci.

Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji zboží kupujícím, je-li prodej zboží předmětem podnikání kupujícího. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, není-li na zboží uvedeno jinak. Na použité zboží se vztahuje záruka v délce trvání 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady zlevněného zboží - Bazar, jež byly důvodem poskytnutí slevy a jsou uvedeny při specifikaci zboží. V případě použitého zlevněného zboží - Bazar se záruka nevztahuje na opotřebení odpovídající délce používání zlevněného zboží uvedeného u specifikace zboží.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží úplným vyplněním formuláře prodávajícího (Reklamační list). Reklamační řízení je blíže specifikováno v Reklamačním řádu.

Formulář Reklamačního listu naleznete na www.satelity-budejovice.cz v sekci Reklamační řád. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne obdržení Reklamačního listu.

Pozor: V případě neautorizovaných zásahů do zboží (např. i dodatečné nahrátí neoriginálního firmware do přijímače) záruka na zboží zaniká!

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Stálý zákazník má právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně obchodních podmínek. Odešle-li stálý zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Je-li zákazníkem fyzická osoba, jež zboží prokazatelně nekupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, je takovýto zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, v případě, že nepředáte spotřebiteli tyto informace písemně nebo jiným obdobným způsobem, prodlužuje se tato lhůta pro odstoupení na 3 měsíce od převzetí plnění. Pokud jsou však informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení 3 měsíční lhůty a od této doby začíná běžet lhůta 14-ti denní. V takovém případě se zavazuje zákazník uhradit provozovateli (internetovému obchodu www.satelity-budejovice.cz) poplatky spojené s dodaním zboží. Právo vracení zboží je platné za předpokladu, že je zboží vráceno zpět čisté, kompletní a nejlépe zabalené v původním originálním balení!! Toto právo se vztahuje na přístupové karty, CA moduly s předplatným programů, audio a video nahrávky, počítačové programy pouze v případě, že zákazník může vrátit převzaté zboží nepoužité v neporušeném obalu. Odstoupí-li zákazník oprávněně od kupní smlouvy je povinen doručit zboží do sídla prodávajícího na své náklady do 5 dnů zboží s originálním obalem se vším dodaným příslušenstvím spolu s kopií dokladu o zaplacení zboží, originálem záručního listu.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád.

Platné od 1.října 2011